VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen “VOP”) FRA Media Enterprise s.r.o., IČO: 07835345, se sídlem Zámostní 1155/27, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava, obchodní společnosti s ručením omezeným zapsané v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 77410 v souladu s § 1751 a násl. zák. č.89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, ke Smlouvě o inzerci uzavřené podle § 1746 odst. 2 zák. č.89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

 

Článek 1 – Smluvní strany

  1. FRA Media Enterprise s.r.o., IČO: 07835345, se sídlem Zámostní 1155/27, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava, obchodní společnosti s ručením omezeným zapsané v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 77410 (dále jen „Poskytovatel“), a osoba podnikající s přiděleným identifikačním číslem (dále jen „Zákazník“) (dále společně jako „Smluvní strany“) uzavírají Smlouvu o poskytnutí inzerce (dále jen „Smlouva”) v rozsahu produktů a přidružených služeb nabízených poskytovatelem (dále jen „produkty“), v rozsahu a za podmínek uvedených ve Smlouvě a Všeobecných obchodních podmínkách. Uzavření smlouvy je projevem vůle poskytovatele a zákazníka vytvořit společný právně závazný vztah v rozsahu Smlouvy.

Článek 2 – Smlouva

  1. Smlouva je uzavřena v rozsahu produktů a přidružených služeb nabízených poskytovatelem (dále jen „produkty“), za podmínek uvedených ve Smlouvě a Všeobecných obchodních podmínkách. Uzavření smlouvy je projevem vůle poskytovatele a zákazníka vytvořit společný právně závazný vztah v rozsahu Smlouvy.
  2. Předmětem smlouvy je taková činnost poskytovatele, která vede k zveřejnění zákazníka v příslušném produktu vč. přidružených služeb za podmínek dohodnutých ve Smlouvě na straně jedné a povinnost zákazníka za sjednané zveřejnění a vč. přidružených služeb uhradit dle Smlouvy a/nebo VOP smluvenou cenu.
  3. Forma uzavření Smlouvy je buď ústní nebo písemná. Prostředkem uzavření Smlouvy je telefonický kontakt, e-mailový kontakt, nebo kontakt prostřednictvím formuláře dostupného na webu. Předpokladem uzavření Smlouvy je dohoda podstatných náležitostí a její obsah prostřednictvím prostředku uzavření Smlouvy.
  4. Při uzavírání Smlouvy prostřednictvím telefonu Poskytovatel, případně osoba k uzavření smlouvy pověřená, zmocněná aj. sdělí zákazníkovi základní údaje o Poskytovateli a účel hovoru, dále provede identifikaci Zákazníka, verifikaci jeho údajů, tj. jmenovitě ne však pouze: název subjektu, identifikační číslo, pod kterým je veden v obchodním nebo živnostenském rejstříku, pokud je podnikatel plátcem daně z přidané hodnoty (DPH) své daňové identifikační číslo (DIČ), sídlo, případně adresu provozovny a v případě, že za Zákazníka jedná pověřená osoba, uvede tato své jméno a právní důvod svého pověření. V případě, že v průběhu verifikace je třeba opravit Zákazníkovy údaje, je třeba, aby Zákazník uvedl své aktuální, plné a pravdivé údaje. Následně je možno uzavřít smlouvu prostřednictvím zaznamenávaného verbálního souhlasu.
  5. Smlouvu Smluvní strany uzavírají na dobu určitou, tj. na období jednoho kalendářního roku. Pokud si smluvní strany nedohodnou jinak nebo pokud některá ze Smluvních stran nejméně 3 kalendářní měsíce před vypršením Smlouvy nedoručí druhé Smluvní straně platné ukončení Smlouvy má se za to, že je Smlouva automaticky prolongována na období dalšího kalendářního roku. Platným ukončením Smlouvy je takové, které je doporučeně nebo prostřednictvím sítě DS doručeno nejméně 3 kalendářní měsíce před vypršením sjednané doby určité.
  6. Nedílnou součástí Smlouvy jsou tyto VOP. Smlouva je v plném rozsahu náhradou předchozích ujednání ve všech formách, které se týkají produktu. V případě uzavření Smlouvy formou verbálního souhlasu prostřednictvím telefonu, zavazuje se poskytovatel obratem zákazníkovi zaslat písemné potvrzení o uzavření smlouvy, ve kterém uveden obsah uzavřené Smlouvy.
  7. Smlouvu je možno měnit pouze formou písemného číslovaného Dodatku, který je projevem vůle obou smluvních stran. Za písemnou formu lze považovat elektronickou formu, pouze však komunikací prostřednictvím sítě DS nikoli e-mailu.

 

Článek 2 – Platební podmínky

  1. Zákazník se zavazuje uhradit poskytovateli cenu stanovenou ve Smlouvě v souladu s platným Ceníkem, který je nedílnou součástí VOP. Tato cena může být dle dohody obou stran upravena. Cena za poskytnuté produkty a služby je splatná po uzavření Smlouvy, a to do 7 kalendářních dnů na bankovní účet poskytovatele č.: 1348031005/2700 vedený u banky UniCredit Bank uvedený v zálohové faktuře.
  2. Zákazník uzavřením Smlouvy uděluje souhlas k zasílání faktur a daňových dokladu v elektronické podobě elektronickou cestou ve smyslu ustanovení § 26 odst. 3 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění. Elektronicky vyhotovené faktury a daňové doklady jsou smluvními stranami považovány za plnohodnotné.
  3. Má-li zákazník vůči poskytovateli závazky v dříve splatných produktech nebo službách podle jiných smluv, může úhradu podle poslední uzavřené Smlouvy poskytovatel započítat na úhradu těchto dříve splatných závazků.
  4. Ke zdanitelnému plnění dojde okamžikem poskytnutí Produktu.

 

Článek 3 – Produkt

  1. Pro potřeby Smlouvy a VOP je Produkem poskytnutí garantované digitální prezentace ve smluvním prostoru (dále také jako „databáze produktů“), primárně na webových stránkách Poskytovatele: www.carcaring.cz, případně na partnerských webových stránkách, včetně sociálních sítích Poskytovatele. Rozsahem digitální prezentace je uveřejnění údajů sloužících pro vyhledání kontaktních údajů zákazníka a/nebo zveřejnění inzerce v podobě textu či obrazu dostupné pouze v elektronické formě prostřednictvím veřejných elektronických sítí na sjednanou dobu v souladu s VOP, není-li ve Smlouvě uvedeno jinak.
  2. Produkt pro zákazníka je zpravidla uveřejněn v databázi produktů v kategorii sdružující zákazníky podle předmětu jejich činnosti sjednané ve Smlouvě (dále jen „rubrika“). Poskytovatel si vyhrazuje právo měnit názvy rubrik, rubriky slučovat, nové zřizovat a existující rušit. Pro případy, kdy je produkt sjednán do rubriky, kterou poskytovatel vyhodnotí, jako nerelevantní s předmětem činnosti zákazníka, má poskytovatel právo zařadit produkt do rubriky, která odpovídá předmětu činnosti zákazníka. Stejně poskytovatel postupuje v případě, že ve Smlouvě absentuje údaj rubrika.
  3. V případě, že je obsahem Smlouvy ujednání o zaručené pozici ve výsledku hledání v databázi produktů, tato je zaručena. V případě, že takové ujednání není obsahem Smlouvy, je tato pozice nevymahatelná. Zároveň s ohledem na rozsah a vývoj databáze produktů nelze sdělit informace o ostatních subjektech na téže stránce výsledku vyhledávání, na kterém se objeví produkt zákazníka.
  4. Podmínkou zahájení poskytování Produktu příp. přidružené služby je plná úhrada smluvené ceny na účet Poskytovatele. Od okamžiku připsání smluvené ceny na účet Poskytovatele bude Produkt poskytnut ve lhůtě do 7 pracovních dní.
  5. Poskytovatel poskytuje Produkt podle platného Ceníku, který je nedílnou přílohou VOP.
  6. Pří změně Produktu za produkt jiné úrovně z Ceníku má Zákazník právo požadovat poměrné započtení již uhrazeného Produktu nižší úrovně. Změnou Produktu za produkt jiné úrovně a jeho plnou úhradou počíná běžet nová lhůta platnosti Smlouvy v souladu s čl. 1, odst. 5 VOP.
  7. Poskytovatel po dobu platnosti Smlouvy prověřuje průběžně správnost, úplnost a aktuálnost informací zákazníkem předaných poskytovateli pro účely Produktu. Nemá však právo měnit předané informace bez písemného požadavku zákazníka. Zákazník se proto pro kvalitní a relevantní databázi produktů zavazuje bez zbytečného odkladu písemně informovat poskytovatele o změně informací předaných poskytovateli pro účely Produktu. Z důvodu předejití znehodnocení produktu, jakožto produktu majícího vliv na celou databázi produktů a z toho plynoucího znehodnocení databáze produktů, zavazuje se Zákazník, že Poskytovateli poskytne pro účely vytvoření a/nebo aktualizace produktu aktuální, relevantní, pravdivé, úplné a skutečné podklady. V případě, že poskytovatel požádá zákazníka o dodání podkladů k vytvoření a/nebo aktualizaci produktu, zavazuje se mu tyto podklady zákazník dodat nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne, kdy bude zákazník o dodání podkladů poskytovatelem požádán, tak aby bylo předejíto znehodnocení databáze produktů.
  8. V případě, že zákazník neposkytne nutnou a včasnou součinnost s dodáním podkladů pro vytvoření a/nebo aktualizaci produktu ve lhůtě do 7 kalendářních dnů od žádosti k dodání podkladů, vzniká právo k odstoupení od Smlouvy. V tomto případě Zákazník závazně a bezvýhradně souhlasí s postupem dle čl. 5 odst. 7

 

Článek 4 – Reklamační řád

  1. Reklamací zákazník uplatňuje svá práva z chybně účtované smluvní ceny nebo z chybně poskytnutého produktu případně přidružených služeb, formou písemné nebo telefonické reklamace.
  2. Pro platné uplatnění reklamace chybně poskytnutého produktu případně přidružených služeb je nutné tuto uplatnit u poskytovatele ve lhůtě do 30 dnů od zveřejnění produktu v databázi produktů. V případě změn/aktualizací produktu je nutné reklamace uplatnit ve lhůtě do 30 dnů od zveřejnění změn/aktualizací produktu v databázi produktů.
  3. V případě že zákazník uplatní vady včas, vzniká mu bezplatný nárok na prodloužení platnosti Smlouvy o dobu, po kterou měl Produkt vady. Tento nárok nevzniká, pokud případné vady nejsou reklamovány v souladu s čl. 4 VOP.
  4. Podání reklamace nemá odkladný účinek na splatnost sjednané ceny poskytovateli.
  5. Poskytovatel se zavazuje vyřídit reklamaci bez zbytečného odkladu v nejkratším možném termínu s ohledem na náročnost a účelnost uplatněné reklamace, nejpozději však do 30 dní ode dne doručení reklamace.

 

Článek 5 – Odpovědnost za škodu, smluvní pokuta

  1. Odpovědnost poskytovatele za škodu vzniklou zákazníkovi, která vznikne porušením povinností ze strany poskytovatele stanovují následující ustanovení vyjma případů, kdy poskytovatel prokáže, že takové porušení povinností nevzniklo částečně nebo zcela zaviněním poskytovatele.
  2. Pro účely vyčíslení případné škody, která by mohla vzniknout následkem porušení povinností poskytovatele, Smluvní strany stanovují maximální úhrnnou výši odpovídající Smluvní ceně sjednané za produkt, u kterého k takovému porušení povinnosti došlo v souladu s platným Ceníkem.
  3. Pokud zákazník v rozporu s článkem 4, odst. 2 VOP neoznámí písemně vady ve lhůtách stanovených článkem 4 VOP, má se za to, že Poskytovateli zaniká povinnost náhrady případné škody do doby splnění povinnosti informovat řádně o vzniku nebo možnosti vzniku případné škody.
  4. Zákazník odpovídá za újmu způsobenou Poskytovateli v případě porušení povinností obsažených ve VOP v rozsahu § 2913 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
  5. V případě, že dojde k prodlení úhrady smluvené ceny po datu splatnosti za zveřejnění produktu je Poskytovatel oprávněn učtovat zákazníkovi mimo zákonného úroku z prodlení také smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení a zákazník se zavazuje tuto zaplatit. V případě prodlení zákazníka s úhradou ceny za zveřejnění inzerce je poskytovatel oprávněn účtovat zákazníkovi náhradu nákladů poskytovatele spojených s vymáháním dlužné částky a zákazník se ji zavazuje zaplatit. Smluvní pokutu a náhradu nákladů spojených s vymáháním se zákazník zavazuje poskytovateli uhradit do 7 dnů od doručení výzvy k úhradě.
  6. Zákazník má povinnost informovat poskytovatele o všech změnách svých zveřejňovaných údajů týkajících se poskytovaného produktu a související služby. V případě, že zákazník poruší tuto povinnost, poskytovatel neodpovídá za vady či škodu způsobenou zákazníkovi v důsledku uveřejnění kontaktů a dalších údajů o zákazníkovi v jakémkoliv produktu, jež zákazník prokazatelně poskytl poskytovateli jako poslední platné.
  7. Pokud se zákazník ocitne v prodlení s dodáním vyžádaných podkladů pro zveřejnění produktu nebo jeho případnou změnu/aktualizaci dle čl. 3 odst. 8, Poskytovateli vzniká právo odstoupit od Smlouvy.

 

Článek 6 – Odstoupení od smlouvy a předčasné ukončení trvání smlouvy

  1. Poskytovatel může od smlouvy okamžitě odstoupit v případě, že je zákazník v prodlení s úhradou ceny za již poskytnuté produkty nebo služby nebo sjednané produkty a služby na základě jiné Smlouvy uzavřené mezi poskytovatelem a zákazníkem. Stejně tak Poskytovatel může odstoupit při porušení povinností zákazníka definovaných VOP zejména ne však pouze ustanovení čl. 3 odst. 8 a dalších.
  2. Při odstoupení poskytovatele od Smlouvy z výše uvedených důvodů se zákazník zavazuje uhradit poskytovateli smluvní pokutu ve výši ceny sjednaného produktu v souladu s VOP. Tímto není dotčen nárok poskytovatele na náhradu vzniklé škody v celém rozsahu.
  3. Zákazník je oprávněn písemně předčasně ukončit trvání již uzavřené smlouvy v případě, že doručí prokazatelně písemně na e-mailovou adresu poskytovatele: info@carcaring.cz návrh na okamžité ukončení trvání smlouvy s uvedením podstatných důvodů nebo bez důvodu a současně uhradí poskytovateli celou sjednanou cenu služby či produktů ve výši sjednané ve Smlouvě. Smlouva je ukončena pouze za předpokladu, že zákazník uhradí poskytovateli celou sjednanou cenu služby.

 

Článek 7 – Doručování

  1. Za písemné právní jednání se považují právní jednání učiněná písemně, elektronickou poštou či datovou schránkou. Poskytovatel doručuje písemnosti na adresu zákazníka, naposledy oznámenou poskytovateli poštou, datovou schránkou nebo elektronickou poštou.
  2. Jedinou platnou doručovací adresou pro veškerou písemnou korespondenci s poskytovatelem je North Valley s.r.o., IČO: 09093222, se sídlem Korunní 2569/108, Vinohrady (Praha 10), 101 00 Praha, případně DS se4jnt. Na písemnosti zaslané na jinou adresu nebude brán zřetel.

 

Článek 10 – Souhlas se zpracováním a uveřejněním údajů, změna údajů

  1. Zákazník poskytuje souhlas s uveřejněním svých osobních či identifikačních údajů (osobní a identifikační údaje dále společně jen „údaje“) v produktech a službách nabízených poskytovatelem včetně šíření obsahu produktů a služeb poskytovatele na internetu a v partnerských distribučních sítích a dále s využitím těchto údajů pro marketingové účely, zasílání obchodních sdělení a anketní průzkum.
  2. Osobní a identifikační údaje zákazníka jsou zpracovávány elektronicky. Zákazník byl seznámen rovněž s informacemi a svými právy v rozsahu dle § 11 zákona č. 101/2000 Sb., tedy zejména s tím, že poskytnutí jeho souhlasu je dobrovolné, že má v souladu se zákonem právo na přístup ke svým osobním údajům a na jejich opravu. Bezplatné změny a aktualizace osobních a identifikačních údajů v průběhu trvání i po skončení Smlouvy lze provádět emailem na adrese: info@carcaring.cz.
  3. Zákazník je oprávněn kdykoliv souhlas se zpracováním či uveřejňováním osobních údajů podle tohoto článku Všeobecných obchodních podmínek doporučeným dopisem adresovaným poskytovateli odvolat. Má-li odvolání za následek snížení nebo znemožnění rozsahu plnění ze strany poskytovatele, nemá zákazník nárok na žádnou kompenzaci a je povinen uhradit sjednané služby v plné výši dle Smlouvy.
  4. Při uzavření Smlouvy se zákazník mohl vyjádřit, zda si nepřeje být kontaktován za účelem marketingu.
  5. Zákazník potvrzením Smlouvy vyjádřil svůj souhlas s tím, že uveřejnění v produktech a prostřednictvím služeb nabízených poskytovatelem umožňuje vyhledání jeho identifikačních, kontaktních a jiných údajů poskytnutých poskytovateli na základě Smlouvy dle jakéhokoli zadaného vstupního údaje (dostatečně určujícího pro vyhledání kontaktů).
  6. Souhlasy a závazky zákazníka podle tohoto článku Všeobecných obchodních podmínek zůstávají v platnosti i po skončení platnosti Smlouvy mezi poskytovatelem a zákazníkem.

 

Článek 12 – Závěrečná ustanovení

  1. Poskytovatel je oprávněn postoupit svá práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy na třetí osobu/osoby. O takovém postoupení bude Poskytovatel zákazníka neprodleně informovat.
  2. Poskytovatel a zákazník se dohodli, že všechny spory vznikající ze Smlouvy, VOP a v souvislosti s nimi, budou řešeny pokud možno nejprve smírně. Nebude-li smírného řešení dosaženo, budou spory řešeny u Okresního soudu v Praze.
  3. Smlouva a tyto VOP se řídí právním řádem České republiky, a to zejména ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění. Poskytovatel má právo jednostranně měnit VOP.
  4. Znění VOP, je k dispozici na webové stránce www.carcaring.cz.
  5. V případě, že některé ustanovení VOP či Smlouvy bude shledána neplatnou, neúčinnou nebo v rozporu s platným právním řádem, ostatní ustanovení zůstávají nedotčena a platná.
  6. VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 11. 2020.

 

Ceník

Příloha č. 1 Ceník služeb platný k 1. 11. 2020.